Zápis do 1.třídy

Náležitosti k podání žádosti k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Naše škola zvolila tuto možnost. Datum zápisu čtvrtek 16.4.2020 zůstává v platnosti, stejně tak časové rozvržení, které jste si určili.

Formuláře si stáhněte z našich webových stránek (žádost o přijetí, žádost o odklad, zápisový lístek) a vyplněné přineste v daném termínu a určeném čase do školy.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Škola vyžaduje doložení rodných listů, stačí jejich doložení prostou kopií.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Zákonní zástupci, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, doloží doporučení SPC nebo PPP a potvrzení dětského lékaře.