Základní škola

Jsme trojtřídní málotřídní škola s dávnou tradicí, otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní vzdělání.

Rozvíjíme tvořivost, pracujeme s informacemi, snažíme se vést žáky k porozumění nutnosti celoživotního učení.

Vytváříme bezpečné prostředí založené na vzájemné úctě a sebedůvěře.

Chceme, aby v naší škole převládal úsměv, aby každý, kdo do ní přichází, do ní vstupoval rád.

O to vše se snaží pedagogický sbor:

PaedDr. Zuzana Bergerová – ředitelka školy, třídní učitelka

Mgr. Magdalena Wollmannová – třídní učitelka

Mgr. Petra Hitschfelová – třídní učitelka

Kamila Vančurová – vychovatelka, asistentka pedagoga

Mgr. Zuzana Bergerová – asistentka pedagoga

Součástí naší školy je i mateřská škola, školní družina a školní jídelna.