Pravidla distančního vzdělávání

Pravidla distančního vzdělávání.

1. O spuštění distančního vzdělávání pro žáky rozhoduje ředitelka školy na základě podmínek, které spuštění distančního vzdělávání umožňují (tj. případ, kdy KHS nebo MZd uzavřou školu nebo plošně přeruší výuku).

2. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné, škola přizpůsobí vzdělávání a hodnocení podmínkám žáků.

3. Distanční vzdělávání je legitimní formou vzdělávání. Základem distančního vzdělávání pro žáky 1. stupně je tzv. offline výuka doplněná cca 40 minutovými online bloky profilových předmětů.

4. V rámci distančního vzdělávání jsou (pokud není rozhodnuto ředitelem školy jinak) vyučovány profilové předměty školy, tj. matematika, český jazyk, cizí jazyk a naukové předměty.

5. Obsah distančního vzdělávání odpovídá ŠVP (školnímu vzdělávacímu programu), v případě krátkodobého využití distančního vzdělávání (krátkodobá karanténa) je důraz kladen na opakování, procvičování a utužování probrané látky a na rozšíření dříve probraného učiva.

6. Distanční vzdělávání dané třídy/předmětu zajišťuje pedagog pověřený ředitelem školy. V ideálním případě je to pedagog vyučující daný předmět v rámci prezenční výuky, vzhledem k možné absenci řádného pedagoga (karanténa, nemocenská), může ředitel školy distanční výukou pověřit jiného pedagoga.

7. V rámci distančního vzdělávání používá pedagog různé formy a metody práce, poskytuje žákovi efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy (neporozumění zadání, problémy s připojením apod.).

8. Garantem distančního vzdělávání v dané třídě je třídní učitel. Ten řeší primárně všechny případné problémy.

9. Pedagog hodnotí práci žáka s přihlédnutím k jeho podmínkám. Hodnocení z distančního vzdělávání je podkladem pro celkové hodnocení žáka v daném klasifikačním období.

10. Pokud žák nemá podmínky pro distanční vzdělávání, informuje o tom třídního učitele zákonný zástupce. Škola poté nabídne řešení takové situace (např. předání materiálů v hale školy, poskytnutí výpočetní techniky apod.).

11. Pokud je žák nemocen a nemůže se účastnit distanční výuky, informuje o tomto zákonný zástupce třídního učitele a ten následně o této skutečnosti informuje i pedagogy ve své třídě.

12. Pedagogové sbírají zpětnou vazbu od rodičů i žáků, vítána je i zpětná vazba přímo od rodičů.

13. Pedagogové spolu komunikují a sdílejí své poznatky, postupy, informace a postřehy ohledně vzdělávání ve třídách.